Acasă » Presentation » etică

etică


	
Traduce

Carta Vinului

Elaborarea unui cod deontologic comun a constituit una din primele sarcini de anvergurà îndeplinite de AREV: regiunile viticole çi-au autoimpus o disciplinà a càrei principalà directivà este ameliorarea calitàtii prin autenticitate, adicà prin apàrarea çi promovarea vinurilor de origine.

 

Adoptatà în unanimitate în 1991 de càtre regiunile viticole europene, aceastà Cartà reprezintà documentul de referintà, atât pentru institutiile oficiale, cât çi pentru factorii economici çi consumatori, reunind punctele esentiale ale eticii europene în materie de viticulturà çi vin.

Apàrà çi promoveazà :

  • denumirile de origine
  • calitatea çi autenticitatea vinurilor
  • drepturile consumatorilor
  • imaginea culturala a vinului

încarcă fişiere